<<    Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

 

A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013 évi V. Törvény, valamint az 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú jogállású szervezetnek minősülő, alapítványt hoz létre.

 

I.

AZ ALAPÍTÓ ADATAI

 

Név: Bérczi Sándor

Lakik: 1021 Budapest Heinrich István u. 6.

Született: Zalaegerszeg, 1949. november 1.

Anyja neve: Kiss Olga

Személyi ig. száma: 917218 IA

 

II.

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

 

 1. Az Alapítvány neve: Erőszakmentes Kommunikációs Alapítvány
  Angolul: Foundation for Nonviolent Communication

 

 1. Rövidített név: EMK Alapítvány

 

 1. Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest, Búzavirág u. 12.

 

 1. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú jogállású szervezet

 

 1. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

 

 1. Az Alapítvány céljai és tevékenysége:

 

A.) Az Alapítvány célja:

Dr. Marshall Rosenberg (amerikai klinikai szakpszichológus) által kifejlesztett, Erőszakmentes kommunikáció (Nonviolent Communication™) néven ismertté vált módszer megismertetése, tanítása, elterjesztése tréningeken, konferenciákon, ismertető anyagokon keresztül, a média adta lehetőségek felhasználásával, magánszemélyek, vállalatok, szervezetek, oktatási és egyéb intézmények számára.

 

B.) Az Alapítvány közhasznú célját az alábbi konkrét, nem vállalkozási tevékenységekkel, illetve ilyen tevékenységek támogatásával valósítja meg:

 • Előadások, konferenciák, tanfolyamok, tréningek, egyéni konzultációk, mediációk szervezése, levezetése, megtartása. Az előző pontban felsorolt rendezvények elsősorban az ifjúság és pedagógusok számára az iskolákban, szociális szakembereknek és egészségügyi dolgozóknak valamint minden olyan területen megszervezésre kerülnek, ahol fontosak az emberi kapcsolatok és az empatikus képességek fejlesztése.
 • A témával kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése (szórólapok, könyvek, gyakorlófüzetek, hangkazetták, CD-k, videó- és filmfelvételek, stb.).
 • Kapcsolattartás külföldi Erőszakmentes Kommunikációs Központokkal.
 • Erőszakmentes kommunikációt tanító csoportok létrehozása és támogatás más országokban.
 • Az Erőszakmentes kommunikációval kapcsolatos kiadványok, anyagok importja és exportja.
 • Szakértői és tanácsadói tevékenység.

 

C.) Az Alapítvány tevékenységének szellemiségét Dr Marshall B. Rosenberg munkássága hatja át.

 

Dr. Marshall B. Rosenberg nemzetközileg elismert békeközvetítő, a Nemzetközi Erőszakmentes kommunikációs központ nonprofit szervezetének megalapítója és oktatási vezetője. Dr. Rosenberg a doktorátusát klinikai pszichológiából szerezte a Wisconsini Egyetemen, 1961-ben. Az Amerikai pszichológusok Vizsgabizottsága 1966-ban a klinikai pszichológia nagydoktora címet adományozta neki.

Az Erőszakmentes kommunikáció modellje tükrözi dr. Rosenberg kutatásának eredményét, amelyet a béketeremtő készségek széles körű elterjesztéséért folytatott. Hatékony eszközöket foglal magában a személyes, üzleti és politikai színtereken zajló nézeteltérések föloldására. Az elmúlt 30 év során dr. Rosenberg közel 40 különböző országban vezette be az Erőszakmentes kommunikációt nevelőknek, tanulóknak, szülőknek, vezetőknek, egészségügyi és elmegyógyintézeti dolgozóknak, katonai vezetőknek, békeaktivistáknak, ügyvédeknek, elítélteknek, rendőröknek és papoknak tartott kurzusaival. Ezen országokban több mint 100 a nemzetközi szervezet által akkreditált tréner munkája teszi lehetővé a módszer megismerését az érdeklődők számára.

 

 1. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

 

6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az alábbi állami közfeladatokat látja el:

 • Lelki- és szociális egészség fejlesztése: Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások: 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4.
 • Betegségmegelőzés: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, 1997. évi CLIV. törvény 144. § (1)-(2)

6.2 Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja.

Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium a csatlakozó felajánlásának hivatalos bejelentésétől számított 30 napon belül köteles dönteni a felajánlás elfogadásáról, vagy visszautasításáról.

 

6.3 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány, illetve vagyonrendelés részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli, konkrét cél érdekében kerülhet sor.

 

6.4 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró személyeket, szervezeteket illethetnek.

 

6.5 Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki — nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül — igénybe veheti.

 

6.6 Az Alapítvány mint közhasznú jogállású szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

 

III.

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

 

 1. Induló vagyonként az Alapító 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forintot az alapítvány létrehozatalakor rendelkezésre bocsátotta.

 

 1. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel.

 

 1. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.

 

 1. Az Alapítvány részére történő pénzbeli felajánlásokat az Alapítvány elkülönített számlájára kell befizetni, az egyéb vagyoni hozzájárulásokat pedig az Alapítvány rendelkezésére kell bocsátani.

 

 1. Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

 

 1. Az Alapítvány vagyonából és bevételeiből kell fedezni az Alapítvány kezelésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket, ráfordításokat és kiadásokat.

 

 1. Az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

 

IV.

AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY MINT KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSÚ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbségi döntéssel döntenek. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

 1. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat II./5./A.és B. valamint II./6.1 pontjában felsorolt célok megvalósításának, valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása a működés során felmerült költségek fedezése, tiszteletdíj, ösztöndíj kifizetése, pályázatok kiírása, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

 

 1. Az Alapítvány mint közhasznú jogállású szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.

 

 1. Az Alapítvány mint közhasznú jogállású szervezet az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

 

 1. Az Alapítvány mint közhasznú jogállású szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat V./11. pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében.

     

 1. Az Alapítvány mint közhasznú jogállású szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

 1. Az Alapítvány közhasznú jogállású szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

 1. Az Alapítvány közhasznú jogállású szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

 1. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincs.

 

 1. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú jogállású szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

 

 

V.

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 

 1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg határozatlan időtartamra. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

 

 1. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

 

 1. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.

 

 1. A Kuratórium - az Alapító Okirat keretei között - dönt az Alapítvány szervezeti és működési, döntési rendjéről. A kuratórium szervezeti és működési szabályzata valamint az egyéb szabályzatok sem a jogszabályokkal, sem az Alapító Okirat rendelkezéseivel nem lehet ellentétes.

 

 1. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

 

 

 1. Az Alapítvány Kuratóriuma - az elnököt is beleértve – három természetes személyből áll, akik közül legalább két fő állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

 

 1. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről.

Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét.

 

 1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

 

 1. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:

 

 • A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére,
 • Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára,
 • Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására,
 • Az előző évről készített beszámoló elfogadására,
 • Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,
 • A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására,
 • A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére,
 • A következő évi költségvetés elfogadására.

 

 

 1. A Kuratórium működésének részletesebb szabályait a Kuratórium maga határozza meg. A Kuratórium működésére vonatkozó szabályzat a jogszabályokkal, illetve az Alapító Okirattal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

 

 1. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 2 tagja jelen van. Határozathozatal módja: nyílt szavazás.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történő azonnali, 8 naptári napra történő kifüggesztéséről. A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.

 

 1. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív, operatív feladatainak ellátására munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával. A Kuratórium az ügyvezetéssel kuratóriumi tagot is megbízhat. Az alapító jelen Alapítói Okirat aláírásával felhatalmazza a Kuratóriumot arra, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet csak sor.

 

 1. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékű tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.

 

 1. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.

 

 1. A Kuratórium tagjai:

Elnök:

 

Név: Generál Péter

Lakik: 1075 Budapest, Károly krt. 21. VI. em. 1.

Született: Eger, 1954. 06. 29

Anyja neve: Jagitza Gizella

Személyi ig. száma: AF 862476

 

Név: Magyar Csilla
Lakcím: Budapest, 1196 Árpád utca 177.
Született: 1969.11.27.
Anyja neve: Csató Erzsébet
Személyi ig. száma: AJ879023

 

 

Név: Rambala Éva

Lakcím: 1025 Budapest, Búzavirág u. 12.

Születési hely, idő: Kiskunhalas, 1966. 04. 16.

Anyja neve: Fábián Erzsébet

Személyi ig. Száma: 095790CA

 

A felügyelő bizottság tagjai:

 

Elnök:

Név: Kaló Edit
Lakik: 1133 Budapest Tutaj 6/b
Született: 1962 II. 27
Anyja neve: Monoki Irén
Személyi ig. Száma: 752832JA

 

 

Pataki József                                                                 dr. Pálos Csilla

Lakik: 1132 Budapest, Victor Hugo 2-4 III. 24              1015 Bp. Toldy F. u. 37-39.

Született: Budapest, 1965 október 5                               Bp. 1954. 06.16.

Anyja neve: Patak Ilona                                                  Bajmóczi Piroska

Személyi 898 761 HA                                                    433143KA

 

 1. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 1. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 2. a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 3. b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 4. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 5. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

VI.

AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

 1. Az Alapítványt Generál Péter képviselő egyedül, önállóan jogosult képviselni.
 2. Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Generál Péter képviselő egyedül, önállóan gyakorolja.
 3. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium határozattal dönt a jelen Alapítói Okirat V./12 pontjában foglalt rendelkezések szerint.

 

 

 

VII.

A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI

 

 1. Az Alapítvány mint közhasznú jogállású szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

Az Alapítvány mint közhasznú jogállású szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

 1. Az Alapítvány mint közhasznú jogállású szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

 

VIII.

A beszámolási szabályok

      Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről beszámolót készít. A beszámoló elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek.

A beszámoló tartalmára az 2011. évi CLXXV törvény VI. fejezet 11. pontjában lévő 28., 29. és 30. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

 

IX.

A nyilvántartási szabályok

 

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

X.

AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

 

Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani, amelyről a Kuratórium többségi határozattal dönt.

 

Az Alapítvány mint közhasznú jogállású szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

 

 

XI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 1. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy a Fővárosi Törvényszék az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye, valamint közhasznú szervezetté minősítse.

 

 1. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet működése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet, amennyiben ez az Alapítvány vagy mások jogait (különös tekintettel az üzleti titkokra, a személyiségi jogokra, a szellemi alkotások és a személyes adatok védelmére) vagy jogos érdekeit nem sérti vagy nem veszélyezteti. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.

 

 1. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

 

 1. Az alapító halála esetén kijelöli Dr. Balaicza Erikát az alapítói jogok gyakorlására.

     Dr. Balaicza Erika

Lakik: 1025 Bp. Felső Zöldmáli u. 69.

An: Kovács Mária

szül: 1963.12.06.

szig.: 946918DA

 

 

 

 

 

 

Kelt 2015. március …

 

..……………………….....................

                                                                                                                 alapító

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

Név:……………………………..……………Név:………….…………..…………………

Lakcím: ………………………..…………… Lakcím: ……………….……………………

 

 

 

 

Záradék:

 

Igazolom, hogy az okirat szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 

 

Kelt 2015. március …

 

 

                                                                               ..……………………….....................

                                                                                                          alapító